Τρίτη, 17 Μαΐου 2011

ΚΛΑΣΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

http://www.slideboom.com/presentations/359195/%CE%9A%CE%9B%CE%91%CE%A3%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%A3-%CE%A0%CE%9F%CE%9B%CE%99%CE%A4%CE%99%CE%A3%CE%9C%CE%9F%CE%A3?pk=3c39-7fec-c70b-e971-c12c-719d-b4ef-8e26

επανάληψη στη γλώσσα Γ΄Λυκείου

http://www.slideboom.com/presentations/146608/%CE%A0%CE%95%CE%99%CE%98%CE%A9


Πέμπτη, 15 Απριλίου 2010

ελεύθεροι πολιορκημένοι

Φύλλο εργασίας ομάδας Α΄

Αναζητήστε πληροφορίες για την πολιορκία και την ηρωική έξοδο του Μεσολογγίου

Εδώ

και

εδώ

στη συνέχεια να συνθέσετε ένα δικό σας σύντομο κείμενο, όπου να παρουσιάζετε τα ιστορικά γεγονότα, που σχετίζονται με το ποίημα.

Φύλλο εργασίας ομάδας Β΄

1)Αφού ακούσετε το μελωποιημένο απόσπασμα απ’ το σχεδίασμα Β΄ να σχολιάσετε τη στάση που κράτησαν οι γυναίκες και οι άνδρες του Μεσολογγίου κατά τη διάρκεια της πολιορκίας.

http://www.youtube.com/watch?v=SxIRQ1SkjjU

Ή

http://www.youtube.com/watch?v=cNGuZjSmymk

2) Ποιοι στοχασμοί του ποιητή νομίζετε ότι πραγματώνονται στο σχεδίασμα Β΄ 1;

Φύλλο εργασίας ομάδας Γ΄

1)Αφού ακούσετε την απαγγελία του αποσπάσματος απ’ το σχεδίασμα Β΄ 2 από την Ειρήνη Παππά, να καταγράψετε τα συναισθήματά σας σχετικά με την κατάσταση των Μεσολογγιτών των πολιορκημένων από τη μαγεία της φύσης.

Απαγγελία Ειρήνης Παππά - ‘Πειρασμός’

2) Μπορείτε τώρα να εξηγήσετε γιατί ο ποιητής ονομάζει τους πολιορκημένους Μεσολογγίτες ελεύθερους;

Φύλλο εργασίας ομάδας Δ΄

1)Αφού παρατηρήσετε τα έργα ζωγραφικής με θέμα την πολιορκία και την έξοδο του Μεσολογγίου, να καταγράψετε τη γνώμη σας για τον τρόπο που αυτή απεικονίζεται.

Έργα ζωγραφικής

2)Συγκρίνοντας το απόσπασμα 1 του Β΄σχεδιάσματος με το 2 , καθώς επίσης και με τον ‘Πειρασμό’ να επισημάνετε το διαφορετικό σκηνικό. Στη συνέχεια , αφού αναζητήσετε υλικό από τις ακόλουθες ιστοσελίδες, να συνθέσετε τρία διαφορετικά κολάζ που να απεικονίζουν αυτό το σκηνικό.

http://www.digital-camera.gr/index.php?option=photos&action=browse&by_cat=10

http://www.fotosearch.gr/rubberball/dreamscapes/RBL124/

http://spantelaki.blogspot.com/2008/06/blog-post_18.html

http://www.otherside.gr/2009/04/landscapes-nature-photos-part-5/

Δευτέρα, 15 Μαρτίου 2010

Θουκυδίδη "Κερκυραϊκά" 1.24.1

Φύλλο εργασίας:

(ΘΟΥΚ 1.24.1–1.55.2: Τα "Κερκυραϊκά") Άρνηση των Κερκυραίων να παρέμβουν στη διαμάχη των Επιδαμνίων – Οι Κορίνθιοι αποδέχονται την πρόταση
Ο ιστορικός προσπάθησε να αποδείξει ότι ο Πελοποννησιακός πόλεμος ήταν πιο αξιόλογος ακόμη και από τα Μηδικά. Αφού εντόπισε ως κύριο αίτιό του την ολοένα αυξανόμενη δύναμη της Αθήνας, που προκαλούσε ανησυχία στους Σπαρτιάτες, περνά στην έκθεση των αφορμών του πολέμου. Πρώτη αφορμή του πολέμου ήταν τα "Κερκυραϊκά" (433 π.Χ.).
[1.24.1] Ἐπίδαμνός ἐστι πόλις ἐν δεξιᾷ ἐσπλέοντι ἐς τὸν Ἰόνιον κόλπον· προσοικοῦσι δ’ αὐτὴν Ταυλάντιοι βάρβαροι, Ἰλλυ-ρικὸν ἔθνος. [1.24.2] ταύτην ἀπῴκισαν μὲν Κερκυραῖοι, οἰκιστὴς δ’ἐγένετο Φαλίος Ἐρατοκλείδου Κορίνθιος γένος τῶν ἀφ’Ἡρακλέους, κατὰ δὴ τὸν παλαιὸν νόμον ἐκ τῆς μητροπόλεωςκατακληθείς. ξυνῴκισαν δὲ καὶ Κορινθίων τινὲς καὶ τοῦἄλλου Δωρικοῦ γένους. [1.24.3] προελθόντος δὲ τοῦ χρόνου ἐγένετοἡ τῶν Ἐπιδαμνίων δύναμις μεγάλη καὶ πολυάνθρωπος·[1.24.4] στασιάσαντες δὲ ἐν ἀλλήλοις ἔτη πολλά, ὡς λέγεται, ἀπὸπολέμου τινὸς τῶν προσοίκων βαρβάρων ἐφθάρησαν καὶ τῆςδυνάμεως τῆς πολλῆς ἐστερήθησαν. [1.24.5] τὰ δὲ τελευταῖα πρὸτοῦδε τοῦ πολέμου ὁ δῆμος αὐτῶν ἐξεδίωξε τοὺς δυνατούς,οἱ δὲ ἐπελθόντες μετὰ τῶν βαρβάρων ἐλῄζοντο τοὺς ἐν τῇπόλει κατά τε γῆν καὶ κατὰ θάλασσαν. [1.24.6] οἱ δὲ ἐν τῇ πόλειὄντες Ἐπιδάμνιοι ἐπειδὴ ἐπιέζοντο, πέμπουσιν ἐς τὴν Κέρ-κυραν πρέσβεις ὡς μητρόπολιν οὖσαν, δεόμενοι μὴ σφᾶςπεριορᾶν φθειρομένους, ἀλλὰ τούς τε φεύγοντας ξυναλλάξαισφίσι καὶ τὸν τῶν βαρβάρων πόλεμον καταλῦσαι. [1.24.7] ταῦταδὲ ἱκέται καθεζόμενοι ἐς τὸ Ἥραιον ἐδέοντο. οἱ δὲ Κερκυ-ραῖοι τὴν ἱκετείαν οὐκ ἐδέξαντο, ἀλλ’ ἀπράκτους ἀπέπεμψαν.

Α)Ερωτήσεις κατανόησης:
1. Ποιο είναι το σκηνικό όπου εκτυλίσσονται τα γεγονότα;
2. Ποιοι είναι οι πρωταγωνιστές;
3. Πού βρισκόταν η Επίδαμνος;
4. Ποιος την ίδρυσε;
5. Ποια σχέση συνέδεε την Επίδαμνο με την Κέρκυρα και την Κέρκυρα με την Κόρινθο;
6. Ποια είναι τα χρονικά όρια του Β΄αποικισμού;
7.
8.
9. Ποια ήταν η εξέλιξη της Επιδάμνου;
10. Τι ανάγκασε τους Επιδάμνιους να ζητήσουν βοήθεια;
11. Σε ποιους στράφηκαν για βοήθεια;
12. Τι απάντησαν οι Κερκυραίοι;
13. Πώς κρίνετε / αξιολογείτε / χαρακτηρίζετε την απάντησή τους;
14. Γιατί νομίζετε ότι φέρθηκαν έτσι;

Β)Γλωσσικές ασκήσεις:
1. Να εντοπίσετε λέξεις, που, ενώ μοιάζουν γνωστές, είναι κάπως παραλλαγμένες.
2. Καταρχήν αναζητήστε τις εδώ.
3. Πληκτρολογήστες τις μία μία και μετά πατήστε βρες.
4. Πρόκειται για ιδιαιτερότητες της γλώσσας του Θουκυδίδη.
5. Να εντοπίσετε λέξεις που να είναι ομόρριζες της λέξης ‘οικος’
6. «προελθόντος δὲ τοῦ χρόνου … κατὰ θάλασσαν» Να εντοπίσετε τους προσδιορισμούς του χρόνου. Ποια μορφή έχουν;
7. «οἱ δὲ ἐν τῇ πόλει … καταλῦσαι.» Να εντοπίσετε τους προσδιορισμούς της αιτίας. Ποια μορφή έχουν;
8. «προελθόντος δὲ τοῦ χρόνου … καταλῦσαι.» Να διακρίνετε σε κατηγορίες τις μετοχές.
9. «προελθόντος δὲ τοῦ χρόνου», «στασιάσαντες δὲ» (οι Επιδάμνιοι): σε τι μοιάζουν οι δύο μετοχές; σε τι διαφέρουν;
10. «δεόμενοι μὴ σφᾶς περιορᾶν φθειρομένους, ἀλλὰ τούς τε φεύγοντας ξυναλλάξαι σφίσι καὶ τὸν τῶν βαρβάρων πόλεμον καταλῦσαι»: Να αποδώσετε σε ευθύ λόγο την παράκληση των Επιδαμνίων προς τους Κερκυραίους.